افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399
عکاس: حمیدملکی

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۵