آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399
عکاس: علیرضا طاهر آموز

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399 8

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 16

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 15

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 12

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 17

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 14

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 13

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 11

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 10

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲