آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399
عکاس: علیرضا طاهر آموز
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399 8

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399 8

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 16

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 16

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 15

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 15

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 12

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 12

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 17

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 17

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 14

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 14

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 13

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 13

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 11

آیین رو نمايی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 11

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 10

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیدبان1482سازمان بهزیستی آبان1399 10

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲