آرشیو آلبوم ها

امضای برنامه اقدام مشترک میان وزرای کار ایران و سوریه  تیرماه 1398  15

امضای برنامه اقدام مشترک میان وزرای کار ایران و سوریه تیرماه 1398

امضای برنامه اقدام مشترک میان وزرای کار ایران و سوریه تیرماه 1397 چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸