تاسیس انجمنها و موسسات غیردولتی و خیریه ها​

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تاسیس انجمنها و موسسات غیردولتی و خیریه ها​

تاسیس انجمنها و موسسات  غیردولتی و خیریه ها

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استانها و دبیرخانه توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12350
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.behzisti.ir 
روند عملیاتی :   نماینده قانونی مؤسسات غیرتجاری غیردولتی باید برای اخذ پروانه تأسیس به ادارات بهزیستی شهرستان محل مؤسسه مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه تکمیل کرده و ارائه دهد.
بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز اقدامات لازم را برای اخذ استعلام لازم از سایر مراجع انجام می‌دهد و پس از دریافت پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت 7 روز به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند. پس از آن ظرف مدت 5 روز دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی کرده و مدارک لازم را برای اعلام نظر در خصوص صلاحیت فردی اعضای مؤسسه به حراست استان ارجاع می‌دهد. حراست حداکثر پس از 20 روز از تاریخ استعلام که پس از آن فقط یکبار(به درخواست حراست) و به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود ، تایید یا عدم تایید صلاحیت متقاضیان را به دبیرخانه مربوطه اعلام می کند .
در صورت عدم اعلام پاسخ حراست در مهلت مقرر ، دبیرخانه مربوطه پس از اخذ تعهد کتبی از رئیس هیات مدیره مبنی بر ابطال پروانه تاسیس یا جایگزین نمودن اعضا در صورت عدم تایید حراست ، نسبت به صدور پروانه تاسیس اقدام خواهد کرد. بدیهی است در صورتی که حراست سازمان ظرف مهلت مقرر ، پاسخ مثبت یا منفی را اعلام نکند ، کمیسیون ماده 26 ، پاسخ استعلام را مثبت تلقی خواهد کرد.
در صورت تأیید حراست، مسئول دبیرخانه کمیسیون استان، پرونده مربوطه را در کمیسیون ماده26 استانی مطرح و در صورت موافقت اعضای کمیسیون، پروانه تأسیس ظرف مدت 3 روز صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مؤسسات غیردولتی ثبت خواهد شد.
دبیرخانه کمیسیون استان موظف است اقدامات لازم را برای معرفی مؤسسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و بانک برای ثبت مؤسسه و افتتاح حساب انجام داده و پس از اخذ شماره ثبتی و فیش واریزی از مؤسسه، پروانه صادر شده را به متقاضی تحویل دهد.
شرایط لازم : - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره باید فرد و حداقل مرکب از 3 نفر بوده که واجد شرایط ذیل نیز باشند.
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن حداقل 23 سال تمام سن
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای افراد مذکر
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- عدم سابقه محکومیت قطعی کیفری موثر
- عدم اعتیاد
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت مؤسسه در هیأت مدیره
تبصره: برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی، مدرک تحصیلی دیپلم با هشت سال سابقه کار مرتبط و مدرک کارشناسی غیرمرتبط با چهارسال سابقه کار مرتبط، معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب خواهد شد.
- عدم ارتباط سببی و نسبی بازرسین موسسه با اعضای هیات مدیره
- دفتر مرکزی مؤسسه غیردولتی باید از حداقل فضا و امکانات اداری مناسب برخوردار باشد :
- حداقل سرمایه اولیه برای مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی مبلغ یک میلیون ریال است.  
مدارک لازم : - تکمیل فرم درخواست پروانه
- سه نسخه اساسنامه
- فرم تکمیل شده مشخصات فردی توسط اعضای موسسه
- تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه
- تصویر برابر اصل شده کارت ملی
- اصل گواهی عدم اعتیاد
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
- سه قطعه عکس پرسنلی
- گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
- معرفی مکان موسسه به سازمان بهزیستی
- صورتجلسه مجمع عمومی هیات امنا و هیات مدیره
- تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی
- ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج در آئین نامه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید اطلاعات هویتی
- تایید سند مالکیت
- اساسنامه
- وضعیت نظام وظیفه
- تایید مدارک ثبتی
- گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : - کارکنان دولت در صورت ارائه آخرین حکم کارگزینی خود از ارائه گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری معاف خواهند بود.
- در خصوص عدم نیاز به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد برای افراد سرشناس و معتمدین محلی و موارد مشابه که در امور خیریه شرکت داشته و نزد مردم و خیرین استان از اعتبار ویژه برخوردارند، کمیسیون ماده26 استان، تصمیم گیری مینماید.
- اشخاص حقیقی دارای پروانه معتبر از سازمان ( اعم از پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی) در صورت عضویت در موسسات غیردولتی از ارائه گواهی های مربوط به عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری معاف می باشند.  
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز :  ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  
 عنوان قانون/مصوبه  شماره ماده، بند یا تبصره  تاریخ قانون/مصوبه  شماره قانون/مصوبه
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ماده 2/تعاریف  1395/08/24  822
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ماده 1/بند 13ماده26  1395/08/24  822
  آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 1-2  1395/08/24  822
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 2-2  1395/08/24  822
  آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 7-2  1395/08/24  822
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 8-21395/08/24    822
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.