آشنایی مدیران با قانون و مقررات تعاون

معاونت تحقیقات آموزش و ترویج- دفتر آموزش  ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
هدف های کلی متن: این متن آموزشی به منظور دستیابی به هدف های زیر تالیف شده است، انتظار می رود یادگیرندگان با خواندن مطالب متن به این هدف ها نایل آیند: 1- آشنایی با مفهوم تعاون و اصولپ وارزشهای آن، سیر تحول تعاون در ایران و جهان وانواع شرکت های تعاونی. 2- آشنایی با جایگاه و نقش عضو در شرکت ها واتحادیه های تعاونی، نحوه پذیرش ولغو عضویت وحقوق وتکالیف اعضاء تعاونی. 3- آشنایی با سرمایه و شیوه تامین آن، سود و نحو ه تقسیم سود خالص وسایر مقررات مربوط به امور مالی تعاونی ها. 4- آشنایی با ارکان تعاونی وحدود وظایف و اختیارات هر یک از رکن های مربوط به تصمیم گیری، اجرا و نظارت تعاونی. 5- آشنایی با اتحادیه تعاونی واهداف، وظایف ونحوه تشکیل آنها همچنین حدود وظایف واختیارات ارکان اتحادیه. 6- آشنایی با شرایط ونحوه ادغام، انحلال وتصفیه شرکت ها واتحادیه تعاونی. 7- آشنایی با سازمان های تعاونی و حدود وظایف واختیارات هر یک از آنها.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.