آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج- دفتر آموزش  ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
اولین بار در قانون مدنی مصوب سال 1307 در مواد 512 و 515 راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است . پس از تشکیل و زارت کار و تبلیغات در سال 1325 اولین قانون کار مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در سال 1328 به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید . دومین قانون کار مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در سال 1337 به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال 1369 بر روا بط کار حاکم بود . در سال 1369 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 12 فصل، 203 ماده و 121 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از 14 اسفند سال 1369 به مورد اجرا گذاشته شد . در سال 1378 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کارگاه ه ا و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم (مربوط به حقوق ملت ) تصریح نموده است : مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد ، زبان و مانند » « اینها سبب امتیاز نخواهد بود 4 همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از » : اصل بیستم می گوید « . همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و » : در اصل بیست و هشتم آمده است مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز .« مشاغل ایجاد نماید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، » : مطابق اصل بیست و نهم پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در را ه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حا صل از مشارکت مردم، خدمات وحمایتهای مالی «. فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند در اصل چهل وسوم ، موارد زیر جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بشمار آمده است: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل . قراردادن وسائل کار در اخ تیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند . تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتک ار را داشته باشد . رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر، تربیت افراد ماهر. ضوابط فوق نشان می دهد کار و فعالیت سالم اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ارزش والایی برخوردار می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.