اصول و اندیشه های تعاون

معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج- دفتر آموزش  ۱۳۸۵/۰۲/۰۱
  فایلهای مرتبط
در عصر ما تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصاد ی است که می تواند همگام با سیاستهای دولت در بهبود شرایط کار ، زندگی ، تولید ، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم موثر باشد و چنانچه بطور اصولی مورد حمایت قرار گیرد ، بار هزینه های دولتی را کاهش داده و بتدریج استقرار شرایطی را سبب می شود که طبقات مختلف مردم در مسائل مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده و متناسب با برنامه های دولت امور اقتصادی مربوطه را عهده دار گردند . دقیقًا بر همین اساس است که سازمانهای بین المللی مطئمن ترین و مناسبترین روش فقرزدایی و توسعه جوامع مختلف را در توسعه و ترویج نهضت تعاونی می بینند. در کشور ما نیز به علت شرایط خاص جامعه و مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم لزوم همکاری و خودیاری و مشارکت مردم در اموری که مربوط به خودشان است می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد . در همین راستا آشنایی مدیران و اعضای تعاونیها با فلسفه ، ارزشها ،اصول و اندیشه های تعاونی ضروری بنظر می رسد . جزوه حاضر از سه فصل تشکیل شده است : که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم واژه های تعاون ، سیر تحول و اهداف تعاونیها در فصل دوم به دیدگاههای مختلف درباره تعاون و در فصل سوم نیز به ریشه ها ، ارزشها ، نظریه ها و اصول مکاتب تعاون پرداخته شده است .
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.