شرح وظایف وزارت تعاون

5- معاونت کارآفرینی و توانمند سازی بخش تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
4- شرح وظایف معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
3-وظایف معاونت پژوهش، آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
2- معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
حوزه وزیر:
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ آبان ۱۳۸۸ ]