انتشار آمار

ردیف عنوان خدمت تعداد درخواست تعداد تولید تعداد تحویل
1 تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی 84718 62599 14907
2 برقراری بیمه بیکاری 418984 119265 296719
3 رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری 342311 110933 231378
4 تایید طرح های طبقه بندی مشاغل 171 167 4
5 صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی 5265 5021 244
6 پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی

25436212
7 صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها(موافقت نامه) 4200 1300 2900
8 نظارت بر تعاونی ها(مجمع عمومی) 7200 1800 4400
9 معرفی برترین های حوزه کار و تعاون(تعاونی) 37000 0 37000
10 حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون + حمایت مالی از تعاونی ها (مشوق ها و حمایت ها ) / (تعاونی) 300 0 300
11 برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید(نفر) 22000 0 22000
12 ارائه مشاوره به تعاونی ها(مورد) 200 20 180