عنوانشمارهتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
2099000010000003 ۲۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
209800001000009 ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
209800001000008 ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
2098000010000002 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
2098000010000001 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
200970010000005 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000008 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000009 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000007 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000006 ۱۲ دی ۱۳۹۷ مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵