عنوان خدمت: ثبت و نظارت برتشکلهای کارگری ،کارفرمایی                شناسه خدمت 13011037000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ثبت تشکلهای کارگری ، کارفرمایی -  نظارت بر عملکرد تشکل ها نظارت بر کار مجمع عمومی نوبت های مختلف

مدارک مورد نیاز: صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی،اساسنامه مصوب مجمع،تصویرمدارک شناسایی اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره و بازرسان

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 الی 2 ماه برای ثبت و تشکیل و برگزاری اولین مجمع

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

ثبت و تشکیل تشکل : 3 بار  - برگزاری مجامع : 4 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   Tashakol