عنوان خدمت: ساماندهی و حمایت ازمشاغل خانگی                      شناسه خدمت 13011042000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: امروزه کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد درسراسر جهان محسوب میگردند. قابلیت انجام این نوع کسب وکاردر «منزل»سبب ایجادمزایای بسیاری برای شاغلین آنهامیشود،که ازجمله میتوان به ایجادتوازن بین مسئولیت خانوادگی زنان واشتغال آنان،حذف هزینه های مربوط به خرید،رهن واجاره کارگاه وایاب وذهاب،استفاده ازنیروی کارسایراعضای خانواده وایجادزمینه های کارخانوادگی،امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاءخانواده و... اشاره نمود.

مدارک مورد نیاز:

تصویرشناسنامه وکارت ملی تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت برای متقاضیان مرد گواهی عدم سوءپیشینه برای پشتیبان - تصویرگواهی آخرین مدرک تحصیلی اصل وتصویرکارت مهارت مرتبط با رشته شغلی موردتقاضا

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

14 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار مراجعه به دستگاه یک بار مراجعه به بانک

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  http://mashaghelkhanegi.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   مشاغل خانگی