عنوان خدمت:صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی                       شناسه خدمت10011034000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: صدور پروانه کار برای اتباع خارج حسب درخواست کارفرمای آنها

مدارک مورد نیاز:اتباع خارجی:فرم اطلاعات تکمیلی،اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی،کپی گذرنامه که مهر روادیدورود باحق کاردرآن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرما برای صدور پروانه کار، مدارک مورد نیازدیگر براساس شغل تبعه درخواست میشود. کپی روزنامه رسمی و.....

روادید: فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات شغلی و فردی. نامه درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات تبعه خارجی،کپی گذرنامه در صورت حضور در ایران، مدارک مورد نیاز دیگر براساس شغل تبعه مشخص میشود. درخصوص اتباع دارای همسرایرانی( کپی پروانه زناشویی از وزارت کشورو شناسنامه همسرایرانی )

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

اتباع خارجی 7 روز اداری، روادید 16 روز اداری

 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

2875000

 

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی   https://eakh.mcls.gov.ir

 

   پست الکترونیک

 

   تلفن گویا یا مرکز تماس

 

     تلفن همراه

 

    پیام کوتاه

 

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

 

   SodorRavadid