عنوان خدمت: ثبت و نظارت بر تعاونی                                         شناسه خدمت 13071036000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ثبت و نظارت بر عملکرد تعاونی

مدارک مورد نیاز: در مرحله اول مدارک هیات موسس، نامه درخواست، طرح توجیهی فنی-اقتصادی ، در مرحله دوم نامه اداره ثبت مبنی بر قبولی نام شرکت، مجوز،دعوتنامه مجمع،رسید بانکی یا گواهی سرمایه، صورت جلسه مجمع عمومی، صورت جلسه هیئت مدیره،  در صورت سهام غیرنقدی تاییدیه کارشناس رسمی، در مرحله سوم رونوشت آگهی تاسیس، اساس نامه ممهور، در مرحله چهارم روزنامه آگهی تاسیس

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

درصورت تکمیل بودن مدارک بین 3 تا 5 روز ( حداکثر)

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  http://ei.mcls.gov.ir 

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   Taavoni