دکتر ربیعی

سخنرانی دکتر ربیعی در همایش " کارآفرینان خیر ، خیرین کارآفرین":

راه نجات آینده ایران خیر جمعی است

 

امروز از دو جهت در همایش " کارآفرینان خیر ، خیرین کارآفرین" حضور دارم ، از یک سو در امر رفاه با امر خیر جمعی روبرو هستیم و از طرف دیگر به عنوان وزیر کار با موضوع کارآفرینی و کار روبرو هستم .

من معتقدم بدون شک راه نجات آینده ایران ما خیر جمعی است .  در آموزه ها و ارزش های دینی ما نیز خیر جمعی موج می زند . چنانچه خیر جمعی را زندگی بهتربرای همه بدانیم به این نتیجه میرسیم که خیر جمعی به مفهوم توانمند کردن آدم هاست .یعنی اگر کمک کنیم شخصی زندگی بهتر و  بدون منتی داشته باشد به  ارزشمندترین بعد خیر جمعی دست می یابیم . بنابراین توانمند کردن انسان ها برای خیر جمعی زیر بنایی ترین کارها برای خیر به شمار می رود . باید به گونه ای زندگی کنیم که برای دیگران زندگی بهتر بخواهیم نه اینکه عده ای له شوند تا گروهی دیگر زندگی بهتری داشته باشند . خیر جمعی شکل های گوناگونی دارد . اگر شخصی دستی را بگیرد و به فردی کمک کند تا از خیابان عبور کند ، امر آدمی تکیه گاه آدم های دیگر شود ، اگر آدمی به آدم دیگر یاد بدهد که بهترین زندگی کند و بسیاری  از مثال هایی از این دست اتفاق بیفتد خیر جمعی اتفاق می افتد و طیف امر خیر جمعی بسیار گسترده است . گسترش خیر جمعی جامعه را از آسیب های اجتماعی مصون می دارد .کارآفرینی را وجه خاص و پر اهمیتی از موضوع خیر جمعی می دانیم . ارزش های فراوان و گرانقدر در جامعه وجود دارد و نباید بگوییم این ارزش ها وجود ندارد بلکه بابد بگوییم وجود دارد و فراموش شده است و یکی از این موارد فراموش شده خیر جمعی در جامعه است .

 یادم می آید که شهید بهشتی وقتی می دید افراد پشت سر او حرکت می کنند با دست به آن ها اشاره می کردکه همه بیاییدجلو و این رفتار یعنی همراه کردن جامعه با خود. بنابراین باید براساس رفتارهای بزرگانی مانند شهید بهشتی جامعه را با خود همراه سازیم .

  معتقدم خیر جمعی یعنی عمل صالح و خیرهای کوچک تاثیرات بزرگ به دنبال دارند . باید در جامعه ارزش های فراموش شده دوباره احیا شوند .

 ازطرف دیگر نام این همایش "کارآفرینان خیر ، خیرین کارآفرین " است و  تعاریف مختلفی ازکار آفرینی با هدف خیر و خیران کارآفرین وجود دارد . هدف ما توانمند کردن کارآفرینان است و باید دست کسانی را که یک آجر روی آجر دیگر می گذارند را هم بوسید . باید میان کارآفرینان و افراد مال اندوز تفاوت قائل شد.

ما در جشنواره کارآفرینی به کارآفرینان جایزه تندیس مرحوم عالی نصب را اهدا کردیم .  باید تندیس آدم های کارآفرین و اشخاصی که سرمایه و دانش خود را به میدان کار آفرینی آورده اند بسازیم تا نمادی باشند برای دیگران چرا که این گونه افراد بسیار قابل احترام هستند .

تصمیم به پول پاشی نداریم بلکه. می خواهیم کارهای اثر بخش انجام شود بنابراین دست یاری  به سوی کارآفرینان دراز می کنیم و پیشنهادات افراد خلاق و کارآفرین را بررسی و از پیشنهادهای سازنده در حد بضاعت حمایت خواهیم کرد.