نشست اول  تاریخ  موضوع  نام سخنران
 چیستی توانمندسازی حقوقی(1) چیستی توانمندسازی حقوقی(1)  1396/6/21  چیستی توانمندسازی حقوقی با رویکرد سیاستی محمّد منصوری بروجنی 
 محمّد منصوری بروجنی
       
نشست سوم   تاریخ  موضوع   نام سخنران 
  فضای دیجیتال و عدالت آموزشی( چکیده) عادل طالبی
 فضای دیجیتال و عدالت آموزشیفضای دیجیتال و عدالت آموزشی    فضای دیجیتال و عدالت آموزشی  عادل طالبی
       
 نشست چهارم تاریخ موضوع نام سخنران
  قابلیت حکومت در اجرای سیاست ها و برنامه ها (چکیده) قابلیت حکومت در اجرای سیاست ها و برنامه ها (چکیده) 1396/8/9   قابلیت حکومت در اجرای سیاست ها و برنامه ها (چکیده)  دکتر خیرخواهان  
  قابلیت حکومت در اجرای سیاست ها و برنامه ها دکتر خیرخواهان