فراخوان و اطلاعیه

اطلاعیه:

طرح مادر ایرانی

 بانوان ایرانی دارای همسر خارجی که فرزندان و همسر آنان دارای مشکل اقامت قانونی هستند می توانندبا همراه داشتن مدارک مورد نیازبه شرح ذیل به نزدیکترین دفاترخدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی بر اساس آدرس های مندرج در لینک ذیل و در استانهای فاقد دفاتر به ادارات کل امور اتباع مهاجرین خارجی استانداری مراجعه و در طرح مادر ایرانی شرکت نمایند.

مدارک: مدارک کامل هویتی بانوی ایرانی، مدارک ازدواج شرعی یا رسمی، گواهی تولد و در صورت نبوداستشهادیه محلی، مدارک محل سکونت مانند سند منزل یا اجاره نامه و یا قبوض آب ،برق، گاز و یا تلفن 

(هماهنگیهای لازم در این خصوص با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور صورت گرفته است )

برای مشاهده جدیدترین نشانی دفاتر کفالت  (تا شهریور ماه 97) روی فایل زیر کلیک نمایید: