فراخوان و اطلاعیه

                                                                     بسمه تعالی

   زمانبندی استانی مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور

                                                                مسابقه برادران

ساعت

یکشنبه

 12/10/1400

سه شنبه

 14/10/1400

چهارشنبه

 15/10/1400

شنبه

18/10/1400

9.30 – 8.30

افتتاحیه

قزوین - فارس

بوشهر – همدان

       کرمانشاه - ایلام

10.15-9.30

اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

خوزستان

10.30-10.15

استراحت

استراحت

استراحت

استراحت

11.15-10.30

لرستان – یزد

قم

تهران

سیستان و بلوچستان

12-11.15

خراسان شمالی – سمنان - گیلان

چهار محال و بختیاری

هرمزگان

زنجان – کردستان - کهگیلویه

13-12

نماز - نهار

نماز - نهار

نماز - نهار

نماز - نهار

13.45-13

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

مازندران

کرمان

14.30-13.45

اردبیل

گلستان

مرکزی

البرز

 

                                                           مسابقه مفاهیم برادران و خواهران

                                                 یکشنبه – 19/10/1400 – ساعت 10الی 30/10

 

                                                                    مسابقه خواهران

ساعت

دوشنبه

 20/10/1400

سه شنبه 21/10/1400

چهارشنبه

22/10/1400

شنبه

25/10/1400

9.30 – 8.30

زنجان - بوشهر

مازندران – چهارمحال و بختیاری

یزد – سمنان

گیلان - تهران

10.15-9.30

اصفهان

اردبیل

فارس

آذربایجان غربی

10.30-10.15

استراحت

استراحت

استراحت

استراحت

11.15-10.30

قم

کرمان

قزوین

خراسان جنوبی

12-11.15

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

هرمزگان - گلستان

البرز

13-12

نماز – نهار

نماز – نهار

نماز – نهار

نماز - نهار

13.45-13

کرمانشاه

خراسان شمالی

همدان

کهگیلویه و بویراحمد

14.30 – 13.45

لرستان

خوزستان

مرکزی

ایلام

                                                                         اختتامیه

                                                             دوشنبه – 26/10/1400