آموزش

 

ردیف    

دوره آموزشی                                                                         

 تاریخ دوره    

1

کارگاه عملی تحقیق در گزینش 

1391/6/23

اخلاق 1

1391/8/14

3

فضای سایبر، تهدیدها و فرصت ها 

1391/9/12

کارگاه عملی مصاحبه های گزینش 

1391/9/26

5

گزارش نویسی در گزینش

1391/8/26

دستورالعمل مصاحبه های گزینشی                  

1391/8/27

7

اخلاق 2

1392/1/30

آشنایی با مراجع قضایی

1392/4/15

9

دستورالعمل تحقیق

1392/4/16

 10 کارگاه آموزش تحقیق به طور مستمر

  1392/5/1

1392/5/14

1392/5/21

1392/5/28

 11 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 1392/6/2

 12 پاسخگویی در گزینش

 1392/8/4

 13 ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش

1392/8/19

 14 احکام و استفتائات 1
 93/6/22 الی   93/6/23   

 15 احکام و استفتائات 2
 93/6/22 الی   93/6/23  

 16 اصول و عقاید
1393/7/26