آشنایی

دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی
به کاریابیهای اطلاق می شود که با اخذ مجوز از اداره کل کاروامور اجتماعی استانها برابر مقررات مندرج در آیین نامه در زمینه شناخت بازارکار داخلی ثبت نام از متقاضیان کار کسب فرصتهای شغلی مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بکارگماری کارجویان در بخشهای اقتصادی فعالیت نمایند
 

دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی
به کاریابیهایی اطلاق می شود که با اخذ مجوز از وزارت کارو اموراجتماعی(دفتر هدایت نیروی کاروکاریابیها
) برابر مقررات مندرج در آیین نامه در زمینه شناخت بازارکار خارجی ثبت نام از متقاضیان کار جهت بکارگماری دربازار خارجی مشاوره شغلی و حرفه ای به متقاضیان کار در خارج از کشور معرفی جویندگان کار به مراکزآموزش فنی و حرفه ای  کسب فرصتهای شغلی مناسب بمنظور اعزام نیروی کار به خارج فعالیت می نمایند
 

مقدمه تاریخچه کاریابی خارجیمقدمه تاریخچه کاریابی خارجی