بخشنامه شماره 1

 بخشنامه شماره 1

با عـنایت به مـفاد مواد 135،136و140قانون بـرنامه چـهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری مدیریت بخشی ازواحد های دولتی به بخش غیردولتی وبه منظور اعمال حمایت های لازم برای تـوسعه بخش غیردولتی درسـراسرکشور، کلیه سازمان کـاروامـوراجتماعی استان ها لازم است تدابیری اتخاذ کنندتادفاتر مشاوره شغلی وکاریابی های غیردولتی نیزکمافی السابق ضمن هماهنگی باادارات کارواموراجتماعی نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره مندی ازمزایای ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذ شده درماده 103 قانون برنامه چهارم )اقدام نمایند.