پیام مدیر کل

بسمه تعالی

      پیام مدیریت                       قال علی علیه السلام :"ان فی العدل سعه"          پیام عدالت  

عدالت بیش ازهرچیزدیگرگنجایش دارد که همه راراضی کند

دربسیاری ازکشورهای دارای قدمت وپیشینه تاریخی کهن ازجمله ایران،باورهای دینی واعتقادات مذهبی،نقش وتاثیر تعیین کننده ای درانجام
خدمات متقابل انسانی داشته است .این خدمات درطول زمان وبه تدریج با شکل گیری دولت ها وحکومت هادرشماروظایف ومسئولیت های ایشان قرارگرفته ودرزمان حاضربرخی ازاین خدمات به عنوان خدمات اجـتماعی نام برده می شود باظهوردین مبین اسلام می توان ادعا نمود که ارائه خدمات اجتماعی به مردم دستخوش تغییرات وتحولات اساسی وبنیادی گردید؛چراکه به موجب فرامین اسلام رسیدگی به امورمسلمین ازمرز نصیحت و ارشادفراتر رفته وبه عنوان تکلیف ووظیفه شرعی وهمراه با ضمانت های اجرائی( درقالب احکام واجب ومستحب)همه پیروان خود را به ایـفای نقش های روشن درقبال سـایر انسانها مکلف وملزم سـاخته است.به عـبارت دیگر قـوانین اسلامی بـرمبنای اصول وموازین مشخص ،وضعیت مشارکت عمومی رادرارائه خدمات اجتماعی معین نموده وعدالت راپایه واساس آن قرار داده است.

ازآنجا که ارتقای سطح زندگی افراد هرجامعه هدف غائی سیاست ها،برنامه های فرهنگی ،اجـتماعی،اقتصادی و.....کلان جامعه مـحسوب می شود.

دولتمردان نیز بایاری جستن واستفاده حـداکثروبهینه ازسرمایه های فکری،معنوی ومادی کشور،امکانات رفاهی،آموزشی،وخدمات اجتماعی رابرای مردم کشورفراهم می سازند چراکه دردهه های اخیر همه به این باوررسیده اند که سرمایه های هرکشوررانیروی انسانی فعال آن که همان دانش و خرداست ـ تشکیل می دهد. همان طورکه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام  درنهج البلاغه فرموده است:"علم راباعمل باید ساخت وآنکه به آموخت به کارباید ش پرداخت وعلم ،عمل راخواند اگر پاسخش داد وگرنه روی ازاوبرگرداند". لذاهرگونه سیاستگذاری وسرمایه گذاری برای نیروی انسانی خود یک نوع سرمایه گذاری فرهنگی به حساب می آیدوپیامد آن رشد فکری افراد، سلامت روحی وروانی جامعه، ایجاد اشتغال وکاهش بیکاری،افزایش کم کمیت وکیفیت تولید و بسترسازی مناسب جهت مشارکت های مردمی به منظور تمرکز درزمینه سرمایه گذاری جمعی افراد ودرنتیجه راهکارهای مناسب اساس شرایط موجود برای حل بسیاری ازمعضلات اجتماعی خواهد بود.

درهـمین راستا اداره کل هدایت نیروی کـاروکاریابی های داخلی وخـارجی وزارت کـاروامور اجـتماعی باعنایت به اصل "سرمایه هرارگانی ،نیروی انسانی فعال ،متخصص ومتعهد همان ارگان می باشد ". اهداف وبرنامه ریزی های خاصی  برای ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان جویای کار وکارفرمایان ازطریق مراکز خدمات اشتغال ودفاتر مشاوره شغلی وکاریابی های غیردولتی دارد.

 امیداست بااستعانت ازالطاف الهی وبهره گیری شایسته ازسرمایه های موجود سازمانی،بتوان درجهت بهینه سازی امورمربوط به کاریابی‌ها و به تبع آن ایجاد  بسترمناسب به منظور رعایت اصل عدالت درارائه خدمات کاریابی، گامهای موثری برداشته شود.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   
مدیر کل دفترهدایت نیروی و کارکاریابیها