4- شرح وظایف معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی ها

۶ آبان ۱۳۸۸

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۴

4- شرح وظایف معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی ها
سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری امور زیر:
- تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و بودجه های سالانه به شورای برنامه و بودجه وزارتخانه؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری و دفاع تا تصویب نهایی و اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه معاونت باشد.
- تهیه اساسنامه ها پو آیین نامه های نمونه و تدوین روش های مالی و اداری مناسب برای انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های متعارف، تعاونی های سهامی عام و اتاق های تعاون؛ در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
- تهیه پیش نویس آن قسمت از مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون که در حیطه اختیارات وزارت می باشد و پیشنهاد آن به وزیر تعاون جهت تصویب
- کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی ها؛ اعم از تعاونی های متعارف و تعاونی های نوع جدید
- همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه تعاونی ها؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
- شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی
- پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی ها و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به وزیر
- تهیه شاخص های نظارت، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف، تعاونی های نوع جدید و اتاق های تعاون و پیشنهاد به وزیر جهت تصویب و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
- نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، تعاونی های نوع جدید و اتاق های تعاون به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در
برنامه ریزی ها و کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
- تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی ها در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده
آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری معاونین پژوهش و برنامه ریزی و کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
- همکاری با معاون پژوهش و برنامه ریزی در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها، اتحادیه های تعاونی و اتاق ها و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و تعاونی های نوع جدید و اتاق های تعاون؛ با تأکید بر موارد زیر:
 نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 نظارت بر برگزاری به موقع مجامع و بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات تبصره (3)
ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون
 نظارت بر فرایند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل و نیز انتخاب دبیران
اتاق های تعاون و دبیر کل اتاق تعاون مرکزی
 نظارت بر فرایند تشریفات بلوک بندی در تعاونی های سهامی عام
 اعمال نمایندگی وزارت تعاون در اجرای ماده (68) قانون
 نظارت بر عملکرد مالی و راهبری حسابرسی، به منظور شفاف سازی عملکردها
 رسیدگی به شکایاتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 پیگیری تخلفات ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون
 انجام اقدامات تنبیهی قانونی از قبیل سلب مزایا از تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز با هماهنگی معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس
- ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به وزیر؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
- انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- در چارچوب مصوبات شورای مطالعات و پژوهش های وزارتخانه
- استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه معاونت؛ بویژه در امور تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و نظارت
- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات بخش تعاونی
- پیگیری و اقدام در جهت وصول 4% سهم آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون
- سایر امور محوله از سوی وزیر تعاون

1-4- دفتر امور تعاونی های تولیدی و خدماتی
[تعاونی های تولید موضوع ماده 26 قانون و انواع تعاونی های خدماتی با هدف اشتغال اعضا]
- تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونی های حوزه دفتر و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.
- تهیه اساسنامه ها و آیین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و
اتحادیه های تعاونی های حوزه دفتر؛ در چارچوب قوانین و مقررات
- مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
- برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی
- همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه
تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
- نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، با هماهنگی دفتر امور اقتصادی، جلب و هماهنگی حمایت ها، منابع و مشوق ها
- پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق
- تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های حوزه دفتر، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های آن ها و پیشنهاد به مافوق و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
- نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
- برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
- همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:
 نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی و بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات تبصره (3) ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون
 نظارت بر فرایند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل
 رسیدگی به شکایاتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 پیگیری تخلفات ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، با هماهنگی دفتر حقوقی
 پیشنهاد انجام اقدامات تنبیهی قانونی از قبیل سلب مزایا از تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی
- ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
- انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- بر اساس مصوبات شورای مطالعات و پژوهش های وزارتخانه
- استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛
- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات بخش بر تعاونی
- پیگیری و اقدام در جهت وصول 4% سهم آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون
- همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایر واحدهای اداری و مراکز آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت تعاون در جهت تهیه کتب و جزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها
- شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد
- سایر امور محوله از سوی مافوق

- 2-4- دفتر امور تعاونی های توزیعی

- تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونی های حوزه و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.
- تهیه اساسنامه ها و آیین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و
اتحادیه های تعاونی های حوزه دفتر؛ در چارچوب قوانین و مقررات
- مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
- برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی
- همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
- نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، با هماهنگی دفتر امور اقتصادی، جلب و هماهنگی حمایت ها، منابع و مشوق ها
- پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق
- تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های حوزه دفتر، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های آن ها و پیشنهاد به مافوق و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
- نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
- برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
- همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:
 نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی و بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات
تبصره (3) ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون
 نظارت بر فرایند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل
 رسیدگی به شکایتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 پیگیری تخلفات ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، با هماهنگی دفتر حقوقی
 پیشنهاد انجام اقدامات تنبیهی قانونی از قبیل سلب مزایا از تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی
- ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
- انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- بر اساس مصوبات شورای مطالعات و
پژوهش های وزارتخانه
- استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛
- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات بخش بر تعاونی
- پیگیری و اقدام در جهت وصول 4% سهم آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون
- همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایر واحدهای اداری و مراکز آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت تعاون در جهت تهیه کتب و جزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها
- شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد
- سایر امور محوله از سوی مافوق

3-4- دفتر امور تعاونی های نوع جدید
[تعاونی های سهامی عام، تعاونی های فراگیر ملی، تعاونی های سهام عدالت و ... ]

- تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونی های حوزه دفتر و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.
- تهیه اساسنامه ها و آیین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و
اتحادیه های تعاونی های حوزه دفتر؛ در چارچوب قوانین و مقررات
- مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
- برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی
- همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش (ارزی و ریالی) سالانه تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آن ها
- نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونی های مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی، با هماهنگی دفتر امور اقتصادی، جلب و هماهنگی حمایت ها، منابع و مشوق ها
- پیگیری جهت جذب اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق
- تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های حوزه دفتر، متناسب با ارزش ها، اهداف و فعالیت های
آن ها و پیشنهاد به مافوق و انجام نظارت ها با توجه به شاخص های مصوب
- نظارت جامع بر نحوه فعالیت های شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها، نیازها، توانائی ها، امکانات آن ها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک ها و نیز پیشگیری از رکود غیر عادی فعالیت ها
- برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضا و سهامداران
- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و در صورت لزوم کمک به بازسازی، نوسازی و توسعه کمّی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی و در چارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون
- همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:
 نظارت بر فرایند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواد اساسنامه و صدور مجوز های لازم
 نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده (12) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، برای تعاونی های سهامی عام
 نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی و بر حسن انجام آن ها و در صورت لزوم اعمال اختیارات تبصره (3) ماده (33) و تبصره (2) ماده (35) قانون برای شرکت های تعاونی فراگیر ملی متعارف و اتحادیه های آن ها
 نظارت بر تشریفات بلوک بندی در تعاونی های سهامی عام
 نظارت بر فرایند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل
 رسیدگی به شکایاتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.
 پیگیری تخلفات ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر، با هماهنگی دفتر حقوقی
 پیشنهاد انجام اقدامات تنبیهی قانونی حسب مقررات مربوط به هر نوع از تعاونی ها؛ از قبیل سلب مزایا از
تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند (17) ماده (66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی
- ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده، به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب
- انجام مطالعات لازم در زمینه های مورد نظر- معطوف به وظایف- بر اساس مصوبات شورای مطالعات و
پژوهش های وزارتخانه
- استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛
- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات حاکم بر تعاونی های حوزه دفتر
- همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایر واحدهای اداری و مراکز آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت تعاون در جهت تهیه کتب و جزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها
- شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد
- ارتباط دو سویه و هماهنگی مستمر با سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تعاونی های سهامی عام
- سایر امور محوله از سوی مافوق

4-4- دفتر راهبری حسابرسی و بهبود روش های مالی تعاونی ها

- گردآوری، تهیه و تنظیم مجموعه مقررات مالی حاکم بر تعاونی ها و اتاق های تعاون به منظور تسهیل در امور مالی آن ها
- برنامه ریزی به منظور کمک به بهبود مدیریت مالی تعاونی ها و اتاق های تعاون
- تهیه و تنظیم روش های مالی و سیستم های مکانیزه مالی مناسب تعاونی ها و اتاق های تعاون جهت ارائه به
آن ها و پیگیری اعمال آن ها
- پیگیری اجرای مقررات معطوف به استانداردهای حسابداری و حسابرسی در بخش تعاونی
- برنامه ریزی به منظور کمک به بهبود عملکرد بازرسان قانونی تعاونی ها و اتاق های تعاون
- جلب همکاری و نظارت بر فعالیت اتحادیه های تعاونی تخصصی معطوف به امور مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی قانونی؛ کمک به توسعه فعالیت آن ها با همکاری دفتر توسعه تشکل های بین تعاونی
- تدوین دستورالعمل های نحوه نظارت مالی ادارات کل تعاون استان ها بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و نظارت بر اجرای آن ها
- نظارت عالیه بر اقدامات بازرسان قانونی تعاونی ها و اتاق های تعاون در جهت ایفای مطلوب وظایفشان
- بررسی مالی و اظهار نظر نسبت به شکایات واصله از سازمان های نظارتی و مقامات مافوق
- برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ارزیابی عادلانه ارزش سهام تعاونی های متعارف و آندسته از تعاونی های سهامی عام که در بورس پذیرش نشده باشند و نظارت بر روند آن
- راهبری و نظارت عالیه بر حسن تبادل سهام در تعاونی ها
- نظارت بر عملکرد ادارات کل تعاون استان ها در ارتباط با روند ادغام، انحلال و تصفیه تعاونی ها از نظر مالی
- برنامه ریزی به منظور شفاف کردن عملیات مالی تعاونی ها و اتاق های تعاون برای گزارش در مجامع عمومی و اطلاع اعضای آن ها- با حفظ محرمانه ماندن اطلاعاتی که برای غیر نباید فاش شوند.
- ارتباط و هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع ذیربط با حوزه فعالیت دفتر به منظور حمایت از بخش تعاونی
- تدوین و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای از حسابرسی های مالی تعاونی ها و اتاق های تعاون و
گزارش های بازرسان قانونی به ویژه در امور ارجاعی از طرف مقامات مافوق
- همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها، در آموزش های معطوف به امور مالی و موارد مشابه
- حسابرسی و رسیدگی مالی موردی از شرکت ها، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون طبق دستور مافوق
- انجام سایر امور محوله


 

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.