دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون

۲۱ آذر ۱۳۷۸

انجمن نظارت برانتخابات(موضوع ماده67قانون بخش تعاونی)

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱/۴۱۹۷

 

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون

 

(مصوب 5/7/78 انجمن نظارت بر انتخابات)

 

در اجرای مفاد ماده (28) آئین نامه اجرائی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 14/5/1371 هیئت وزیران انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها (موضوع ماده 27 آئین نامه فوق الذکر) در جلسه مورخ 5/7/1378 دستور‌العمل پیشنهادی وزارت تعاون در خصوص تعیین:

الف- چگونگی نظارت وزارت تعاون بر انتخابات شرکتها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون.

ب- چگونگی احراز صلاحیت کاندیداهای سمتهای عضو هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل شرکتها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون.

چگونگی رسیدگی به شکایتهای مربوط به انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون.

را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- هیئت مدیره تعاونیها و اتاقهای تعاون مکلفند در موعد مقرر و با رعایت قانون و مقررات مربوط نسبت به دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان حسب مورد به منظور انجام انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسان اقدام نمایند.

ماده 2- کاندیداهای سمت عضویت در هیئت مدیره و بازرس شرکتها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون باید واجد شرایط قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و شرایط مقرر در اساسنامه مورد عمل خود باشند و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان، درخواست کتبی خود را برابر فرم پیوست به تعاونی یا اتاق مربوط تحویل و رسید دریافت دارند.

تبصره - هریک از داوطلبان عضویت هیئت مدیره و یا بازرسی اتحادیه‌های تعاونی موظفند به همراه درخواست ثبت نام خود نامه رسمی حداقل یکی از تعاونیهای عضو اتحادیه مبنی بر پیشنهاد نامزدی آنها را ارائه نمایند.

ماده 3- مرجع بررسی صلاحیت کاندیداهای اتاقهای تعاون، اتحادیه‌های تعاونی و آندسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می‌کند کمیسیون موضوع ماده (5) این دستورالعمل خواهد بود هیئت مدیره اتاقهای تعاونی و تعاونیهای موضوع این ماده مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از پایان مهلت ثبت نام نسخه‌ی درخواست ثبت نام و مدارک داوطلبین را به همراه اعلام نظر خود جهت طرح در کمیسیون‌های مربوط به وزارت تعاون تسلیم نمایند.

ماده 4- در تعاونیها و اتاقهای تعاون در شرف تاسیس، هیات موسس عهده دار انجام وظایف مقرر برای هیئت مدیره در این دستورالعمل خواهند بود و در مواردی که دعوت کننده مجمع، هیئت مدیره نباشد، مقام دعوت کننده این وظیفه را عهده دار خواهد بود.

ماده 5- بررسی صلاحیت کاندیداهای مشمول مفاد ماده (3) این دستورالعمل و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، در هر مورد به عهده کمیسیونی به شرح زیر خواهد بود:

الف- در مورد شرکتهای تعاونی: نماینده وزارت تعاون، نماینده اتاق تعاون (شهرستان، استان یا مرکزی حسب مورد) و نماینده اتحادیه تعاونی ذی ربط (در صورت نبود اتحادیه، نماینده منتخب هیئت مدیره تعاونی مربوط).

ب- در مورد اتحادیه‌های تعاونی: نماینده وزارت تعاون، نماینده اتاق تعاونی (شهرستان، استان یا مرکزی حسب مورد) و نماینده اتحادیه تعاونی مافوق ذی ربط (استانی یا سراسری حسب مورد و در صورت نبود اتحادیه نماینده منتخب هیئت مدیره اتحادیه).

ج- در مورد اتاقهای تعاون شهرستان و استان - نماینده وزارت تعاون - نماینده اتاق تعاون (در خصوص اتاق شهرستان نماینده اتاق استان و در خصوص اتاق استانی نماینده اتاق مرکزی) و نفر سوم به پیشنهاد اتاق تعاون ذی ربط و تائید وزارت تعاون.

د- در مورد اتاق تعاون مرکزی: انجمن نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 67 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران).

تبصره- نمایندگان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون که به عنوان عضو کمیسیون انتخاب می‌شوند نمی توانند کاندیدای سمت هیئت مدیره و بازرسی در تعاونی و یا اتاقی باشند که پرونده آن در جلسه کمیسیون مطرح می‌شود.

ماده 6- دبیرخانه کمیسیون‌های موضوع ماده (5) این دستورالعمل حسب مورد در محل ادارات تعاون شهرستان یا اداره کل تعاون استان و یا دفاتر ستادی وزارت تعاون می‌باشد. دبیرکمسیون که توسط وزارت تعاون تعیین می‌شود، موظف است ظرف مدت 3 روز پس از وصول مدارک کاندیداها و یا شکایات نسبت به دعوت کتبی از اعضاء برای برگزاری جلسات کمیسیون اقدام نماید. جلسات کمیسیون می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از آن برگزار شود. تصمیم‌های کمیسیون مبنی بر تائید یا رد صلاحیت کاندیداها و انطباق برگزاری مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان با قانون و مقررات موضوع با رای موافق اکثریت اعضاء کمیسیون اتخاذ می‌گردد، تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است، مصوبات کمیسیون ها توسط دبیر کمیسیون بلافاصله ابلاغ و نسخه‌ای از آن در دبیرخانه کمیسیون نگهداری خواهد شد.

ماده 7- فهرست اسامی کاندیداهای مورد تائید کمیسیون ها حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی توسط وزارت تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ خواهد شد در غیر اینصورت اعلام اسامی کلیه کاندیداها در جلسه مجمع عمومی بلامانع است.

ماده 8- وزارت تعاون شکایات کتبی واصله در رابطه با کلیه مراحل انتخابات را که حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از زمان برگزاری مجمع عمومی به وزارت تعاون تسلیم شده باشد جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع خواهد نمود. تصمیمات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز ابلاغ خواهد شد در غیر اینصورت صدور مجوز ثبت تصمیمات در اداره ثبت شرکتها بلامانع است.

ماده 9- مدیرعامل شرکتهای تعاونی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و اتحادیه‌های تعاونی و دبیر اتاقهای تعاون شهرستان و استان و دبیرکل اتاق مرکزی باید واجد شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باشند. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را جهت اخذ نظر به وزارت تعاون جهت طرح در جلسه کمیسیون مربوط ارسال نمایند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته ابلاغ خواهد شد در صورت عدم وصول اعلام نظر کمیسیون انجام تشریفات قانونی ثبت تصمیمات بلامانع است.

ماده 10- جلسات انجمن نظارت بر انتخابات حداقل سالی یکبار بمنظور رسیدگی به عملکرد کمیسیون‌های سه نفره مضوع این دستورالعمل تشکیل خواهد شد دبیرخانه کمیسیون‌های مذکور موظف اند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها مستقر در وزارت تعاون ارسال نمایند.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.