آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی

۲۳ بهمن ۱۳۸۹

وزارت تعاون

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱/۸۵۹۷۲

 

 

آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی

مصوب 9/11/89

دراجرای مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وبه منظورتعیین حداقل و حداکثر تعداد اعضاء تعاونی‌ها و سهم اعضاء در تعاونی مقررات ذیل تصویب گردید:

ماده 1- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها [اعم از شرکتهای تعاونی متعارف،فراگیرملی واتحادیه ها] به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است:

 

ردیف

نوع و موضوع فعالیت تعاونی

حداقل تعداد عضو

حداکثرتعداد عضو

1

 شرکت تعاونی اشتغالزا

7 عضو

نامحدود

2

شرکت تعاونی تامین نیاز حرفه‌ای و صنفی

20 عضو

نامحدود

3

شرکت تعاونی مرزنشینان

1000 عضو

نامحدود

4

شرکت تعاونی دانش‌آموزی

50 عضو

نامحدود

5

شرکت تعاونی سهام عدالت

500 عضو

10% مشمولین استان

6

شرکت تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)

7 عضو

200 عضو

7

شرکت تعاونی مصرف

500 عضو

نامحدود

8

شرکت تعاونی اعتبار

50 عضو

نامحدود

9

شرکت تعاونی فراگیردهستان

200عضو

نامحدود

10

اتحادیه‌های موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی

7عضو

نامحدود

11

اتحادیه های بازرگانی

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

7 عضو

نامحدود

12

اتحادیه‌های اعتباری

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

50 عضو

نامحدود

13

اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

7عضو

نامحدود

 

تبصره 1-  مقصود از شرکت تعاونی اشتغالزا, تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی تشکیل می‌شود.

تبصره 2-  چنانچه شرکت تعاونی اشتغالزا با استفاده از کمک‌های دولتی برای اعضاء تشکیل شود, تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50%  مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

تبصره 3-  در شرکت های تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)، پذیرش عضو افزون بر 200 نفر، حسب ظرفیت و امکانات تعاونی و صلاحیت فنی و حرفه‌ای مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها صورت می پذیرد.

تبصره 4- حداقل وحداکثر تعدادعضوشرکت های تعاونی موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی ، درهر مورد بانظر معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها خواهدبود.

ماده 2- حداقل تعداد سهم هر عضو در اساسنامه تعاونی تعیین می‌گردد وحداکثر سهم هر عضو ‌ 30% کل سرمایه تعاونی خواهد بود که بارعایت ماده 20 قانون بخش تعاونی وتصویب مجمع عمومی اعمال می شود.

تبصره - حداکثر سهم هر عضو ‌درشرکت تعاونی فراگیردهستان 15% کل سرمایه تعاونی است.

ماده 3- مقررات این آیین نامه عطف به ما سبق نمی شود.

این آیین نامه در 3 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/89 به تصویب وزیر تعاون رسیده است وجایگزین آیین نامه مصوب 18/2/86 می گردد.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.