از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

۱۳ اَمرداد ۱۳۶۴

هیات وزیران

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۳۱۹۴۰

از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

 

 

ماده 50 - مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می‌باشند

‌الف - کارت پایان خدمت دوره ضرورت (‌زیر پرچم سابق).

ب - کارت معافیت دائم.

ج- کارت معافیت موقت (کفالت یاپزشکی،یا معافیت برادریافرزنداسیر) در مدت اعتبار آن.[1]

‌د - گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر.

ه - گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.

‌و - گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه.

‌ز - گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمری در حد اختیار تفویضی توسط اداره وظیفه عمومی که حسب مورد به امضاء رییس اداره وظیفه‌عمومی و یا فرمانده ناحیه ذیربط خواهد رسید.

ح - گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی‌موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظیفه عمومی.

ط - احکام صادره از محاکم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولین.

ی - دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

ک- کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد.

 [1] اصلاحی 25/4/65 هیات وزیران

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.