‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۲۴ مهر ۱۳۷۰

مجلس شورای اسلامی

...

...

‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

 

‌ماده واحده - به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (‌با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در‌مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370  مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی‌ می‌باشد.

‌تبصره - عبارت "‌تعاون روستایی" از تبصره "1" ماده (65) قانون مزبور حذف می‌گردد.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.