‌تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران

۴ شهریور ۱۳۷۱

مجلس شورای اسلامی

...

...

‌تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران

‌موضوع استفسار:

‌آیا قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/7/1370 به سازمان‌شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد یا خیر؟

‌نظر مجلس :

ماده واحده- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/7/1370 به سازمان‌شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.