قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

۱۶ اَمرداد ۱۳۸۱

مجلس شورای اسلامی

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

...

 

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

موضوع استفسار:

ماده واحده - نظر به این که با اطلاق حکم ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370.6.13 - «‌اتحادیه‌های تعاونی» همانند«‌شرکتهای تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح‌شهرستان، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت، ملزم به ارائه مدارکی از جمله‌مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (4) ماده مورد اشاره شده‌اند و به‌موجب ماده (43) همان قانون، تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مقید به عضویت شرکتهای‌تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاونی‌های فرا شهرستانی و فرااستانی، با موضوع‌فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند‌و از طرفی در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب 1377.7.5 - از اتحادیه‌های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری‌به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و مرکزی، صریحاً‌یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و‌سراسری، اجرای ماده (59) قانون یاد شده، مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های‌تعاون در سطوح جغرافیائی یاد شده، هیچگاه امکان‌پذیر نمی‌گردد، آیا مفاد تبصره (2)‌ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 13/6/1370 -‌که به موجب آن مقرر شده «‌برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یک اتحادیه‌تشکیل می‌گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت‌اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور براساس اطلاق‌مواد (43) و (51) قانون یاد شده، می‌باشد یا خیر؟

‌نظر مجلس:

‌مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1370.6.13 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز‌تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور‌براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی‌باشد.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.