مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام

۲۱ خرداد ۱۳۸۴

مجمع تشخیص مصلحت نظام

...

...

 

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

 

براساس بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی ج.ا.ا. و دراجرای اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبری که امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام» طی ده (10) ماده و 6تبصره در تاریخ  21/3/1384به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده 1ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.

تبصره ـ سیاستهای کلی نظام، سیاستهایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند 1 از اصل 110 قانوناساسی تعیین میشود.

ماده 2ـ قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‏های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.

ماده 3ـ بالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند.

تبصره ـ شیوة اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

ماده 4 ـ به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب رییس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‏های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیونها تشکیل میشود.

تبصره 1ـ روسای سه قوه می‏توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره 2ـ کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده، از وزیر یا رییس دستگاه ذی‌ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل میآورد.

ماده 5 ـ دستگاه‌های مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌های ادواری شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از نحوة اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.

ماده 6ـ کلیه گزارش‏ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون‏ یا کمیسیون‏های تخصصی در مجمع ارسال میشود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون‏ها در جلسة کمیسیون نظارت مطرح می‏شود.

تبصره 1ـ هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوة اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهار نظر به مجمع ارایه می‌شود.

تبصره 2ـ پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهدة دبیرخانة مجمع است.

ماده 7ـ همزمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی می‌بیند، به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذیربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند؛ و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌نماید.

ماده 8 ـ وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

ـ تدوین خطمشیها، شاخصها و شیوههای اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذی‌ربط.

ـ اجرای وظایف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.

ـ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس.

ـ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی و حسن اجرای آنها بر مبنای شاخصهای مصوب و تلفیق گزارشهای نظارتی.

ـ ارایة کلیة گزارش‌ها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.

ماده 9ـ  قوای سهگانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‏ها، سازمانها، شرکت‏های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداریها و کلیة سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند ‌آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بر عهدة مجمع خواهد بود.

ماده 10ـ نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاستهای کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می‏شود.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.