سیاست‎های کلی نظام درمورد برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۸

مجمع تشخیص مصلحت نظام

...

...

 

سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه

 

فصل 1) اقتصادی

1ـ تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.

2ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

3ـ تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

4ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایهگذاریهای تولیدی، و ایجاد انگیزههای مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.

6ـ فراهم آوردن زمینههای اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزههای مناسب و حمایت و تشویق سرمایهگذاری و کارآفرینی و توسعة فعالیتهای اشتغالزا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک.

7ـ اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیشبینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

8ـ عدم ترجیح بخشهای دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

9ـ رعایت مندرجات بند 8 از سیاستهای برنامه دوم  در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی.

10ـ حفظ امنیت سرمایهگذاری، و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت داراییهای ناشی از راههای قانونی و مشروع.

11ـ برنامهریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

12ـ استفادة مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی.

13ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیلة افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینة کشاورزی.

14ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی، و تجهیزات منابع مالی برای سرمایهگذاری مولد و اشتغالآفرین.

15ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطة بیگانگان در جذب منابع خارجی.

16ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاههای اقتصادی، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهای لازم در همة سطوح.

 

فصل 2) فرهنگی:

17ـ‌ اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و علمی ارزشهای انقلاب اسلامی، و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.

18ـ زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی «رحمهالله علیه» در  همة سیاست‎‎گذاریها و برنامهریزیها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.

19ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزشهای اسلامی و انقلابی.

20ـ جهتدهی رسانهها بخصوص صدا و سیما به سمت سالمسازی فضای عمومی و رشد آگاهی‎‎ها و فضایل اخلاقی و اطلاعرسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامة توسعه.

21ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خلاقیتها و نوآوریهای علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.

 22ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی «رحمتالله علیه» به آنان و توجه به تجربة دیگر کشورها ـ به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

 

فصل 3) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

23ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیة تعاون و مشارکت عمومی، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.

24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج‌ و آیندة شغلی و علمی آن.

25ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ویژه به نقش سازندة آنان.

26ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضة منابع مالی و فرصتها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

27ـ اهتمام به نظم، قانونگرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد. 

28ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزههای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز

29ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

30ـ آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهریزیها مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

ـ توجه به توسعة متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

31ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدفهای زیر:

ـ گسترش همکاریهای دوجانبه و منطقهای و بینالمللی.

ـ ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزونخواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تکقطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

32ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی موثر به تهدیدها، و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی، و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهرهگیری از همة امکانات.

33ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی.

34ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمین.

35ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‏‎‎های پیشرفته.

36ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.