آئین نامه ها

تغییرات سرمایه در شرکتهای تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه وظایف-اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه نظام پرداخت حقوق و مزایا در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی (جانشین مصوبه شماره 32050-7/11/50) سازمان امور اداری و استخدامی کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
موادی از آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 که در تاریخ 1367 به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی رسیده است
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
راهنمای تنظیم آیین نامه معاملات در تعاونیها (آیین نامه معاملات)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ]
 
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ ]
آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ اَمرداد ۱۳۸۸ ]
 
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ اَمرداد ۱۳۸۸ ]
 
آیین‌ نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
 
آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ ]
 
آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ آبان ۱۳۸۵ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
[ ریاست جمهوری - ۱ اَمرداد ۱۳۸۵ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ شهریور ۱۳۷۱ ]
 
از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ اَمرداد ۱۳۶۴ ]