موردی برای نمایش وجود ندارد.
قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل دهم - شورایعالی کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل نهم - مراجع حل اختلاف
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل پنجم _ آموزش و اشتغال
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل سوم - شرایط کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
فصل اول - متن قانون کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون استخدام کشوری
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور- مصوب 1367
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی- مصوب 1372
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه ماده (8) کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون دیوان عدالت اداری
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون مالیات های مستقیم
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون نظام صنفی کشور
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
منشور حقوق و مسئولیت ‎های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمان های اداری که توسط دیوان عدالت انجام می شود
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
شمول قانون مدیریت و خدمات کشوری
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
مقررات اصلاحی و تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل و آئین نامه انضباط کار در کارگاه ، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قرارداد کارآموزی توام با کار
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون تاسیس دهیاری ها خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون جامع حمایت از معلولان
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی
[ ... - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (151) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه استخدام پیمانی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه همکاری شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و ستاد کل نیروهای مسلح
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح ماده (11) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه انتخاب اعضای هیئت تشخیص
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و غیره
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه انضباطی کارآموزی توام با کار
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه چگونگی مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود موضوع ماده 190
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آئین نامه اجرایی ماده 191
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما کارگاههای به میزان 5 نفر
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
[ ... - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به تمدید مدت آئین نامه اجرایی ماده 191 –معافیت کارگاه کمتر از 10 نفر از قانون کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران مصوب 2/5/84
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 15/12/84 در خصوص پیمانکاران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل اجرایی اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل کمک هزینه مسکن سال 1384
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظایف پشتیبانی و خدماتی
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
 
دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (1) مسابقه رای برتر
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (2) درج اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورتجلسه هیات تشخیص و حل اختلاف
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (3) در خصوص مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی کارگران
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (4) در خصوص ماده 148 قانون کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (5) در خصوص رابطه سه سویه کار( پیمان دهنده ، پیمانکار، کارگر)
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (6) در خصوص خارج نمودن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی نمودن آنها در مواردی که خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه حضور ندارند که سبب اطاله دادرسی می گردد
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (7) در خصوص مفهوم ، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (8) در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (9) در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (10) فرایند دادرسی مراجع حل اختلاف در خصوص اعتبار امر مختوم
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (11) در خصوص نمونه فرم قرارداد کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (12) در خصوص شاخص های ارزیابی و بررسی پرونده های مراجع حل اختلاف توسط تیم خودارزیابی
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (13) روابط کار در خصوص نگهداری سوابق و بایگانی پرونده های مراجع حل اختلاف
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (14) روابط کار در خصوص تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (15) روابط کار در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (16) روابط کار در خصوص نمونه آیین نامه انضباط کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (17) روابط کار در خصوص ترک کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (18) روابط کار در خصوص تبصره یک ماده 27 قانون کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل (19) روابط کار در خصوص نحوه تایید پیمان های دسته جمعی کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل ماده 26 قانون کار
[ ... - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار موضوع بند ب ماده 112
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل موضوع ماده 4 آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل مربوط به مقررات حاکم بر روابط استخدام کارکنان بخش دولت مورخ 8/4/88 این اداره کل
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]