اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه در خصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون کار موضوع ماده 191
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به تمدید مدت آئین نامه اجرایی ماده 191 –معافیت کارگاه کمتر از 10 نفر از قانون کار
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران مصوب 2/5/84
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 15/12/84 در خصوص پیمانکاران
[ ... - ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ]