سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عنوانشمارهتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
2000000010000002 ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
2099000010000005 ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
2096000010000004 ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
2099000010000006 ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
2099000010000003 ۲۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
209800001000009 ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
209800001000008 ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
2098000010000002 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
2098000010000001 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
200970010000005 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »