سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عنوانشمارهتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
200970010000009 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000007 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000006 ۱۲ دی ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000001 ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
200970010000002 ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
95-4 ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
200950010000003 ۲۲ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
200950010000001 ۲۲ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۵ ۳ ۴ ۵ بعدی »