1-آیا تاکنون جهت دریافت اخبار و اطلاعات به سایت وزارتخانه مراجعه نموده اید؟

2-هدف شما از مراجعه به سایت وزارتخانه چیست ؟


3-آیا از نحوه و چگونگی دسترسی به سایت وزارتخانه رضایت دارید ؟
4-تا چه اندازه محتوای اطلاعات و اخبار مندرج در سایت را به روز می دانید؟
5- تا چه اندازه محتوای اطلاعات و اخبار سایت را مفید ارزیابی می کنید ؟
6- تا چه اندازه گرافیک صفحات و تصاویر به کار رفته در سایت از نظر شما مناسب است؟
7- تا چه اندازه از لینک های ارائه شده در سایت رضایت دارید ؟
8- تا چه اندازه از خدمات الکترونیک سایت در قالب سامانه های مختلف استفاده نموده اید؟
9- از عملکرد کدامیک از سازمان های تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رضایت بیشتری دارید ؟
جنسیت

سنتحصیلاتوضعیت شغلی