آیا از سرعت ارائه خدمت احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت ثبت و نظارت بر تعاونی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل درخارج از کشور رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل درخارج از کشور رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت صدور مجوز کاریابی - داخلی رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت صدور مجوز کاریابی - داخلی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت صدور مجوز کاریابی - خارجی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمات ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمات ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رضایت دارید؟
آیا از سرعت ارائه خدمت بازرسی کار رضایت دارید؟
آیا از کیفیت ارائه خدمت بازرسی کار رضایت دارید؟