صفحه نخست » نظرسنجی تخصصی

به نظر شما کدامیک از برنامه های زیر باید در اولویت کاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد؟

به نظر شما کدامیک از برنامه های زیر باید در اولویت کاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد؟