مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی: هدف از ارزیابی دستگاههای تابعه ایجاد هم افزایی دستگاههای تابعه است

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هدف از ارزیابی دستگاههای تابعه شناسایی تهدیدها، فرصت ها و ایجاد هم افزایی دستگاههای تابعه دانست.
به گزارش روابط عمومی تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی، محمد تقی آبایی ، در جلسه شورای هماهنگی و جمع بندی ارزیابی فضای عمومی دستگاههای مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور معاون دفتر مدیریت عملکرد و بازرسان وزارت متبوع در محل اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی برگزار شد ضمن خیر مقدم به بازرسین تعهد و انعکاس بموقع عملکرد و ارائه مستندات لازم را از مهمترین اقدامات اداره کل برشمرد و افزود: رمز موفقیت همدلی و هم افزایی است و باید با همت و پیگیری های مستمر شاهد ارتقای استان نسبت به سال های گذشته باشیم.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه از تعامل و همدلی سازنده  دستگاههای وزارت تعاون،کار در استان خبر داد و گفت: دستگاههای مجموعه این وزارتخانه در استان تعامل و ارتباط ویژه ای با یکدیگر دارند و معتقدیم با این همدلی می توانیم برای رسیدن به اهداف سازمانی واحد تلاش نماییم.

در ادامه معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارتﺟﻬﺖ ارزیابی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارات اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اهداف خیری همچون پیشرفت و توسعه مجموعه دولت و رضایت مندی مردم شریف را دنبال میکند.

وی افزود : امر بازرسی فضای عمومی امری ضروری است و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ است و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ هستند ﻟﺬا ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪﺿﺮوریست.

لطفی خاطرنشان کرد: در سومین دوره از ارزیابی فضای عمومی دستگاهها مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها شاهد ارتقاء عملکرد هستیم.

معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اهداف مهمی از قبیل ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺿﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺑﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص، اﺣﺼﺎء ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ادارات ﮐﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم، اصلاح فرآیندها و واگذاری کارها به استان ها در راستای تمرکز زدایی جهت رفاه مردم شریف  را در دستور داریم.

وی ادامه داد: شفاف سازی، رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری و قوانین و دستورالعمل های آن در ادارات کل سراسر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظارت بر اجرای این موارد بسیار ویژه ضرورت دارد.

لطفی یکی از موارد مهم در بحث فضای عمومی را ارتباط مستمر با رسانه ها عنوان کرد و افزود: رسانه ها می توانند به بهترین نحو عملکرد شما را به گوش مردم برسانند و کمک شایانی به شفافیت و همچنین افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات و وظایف دستگاهها نمایند.

وی در پایان افزود: ضرورت دارد فرهنگ نقد را در دستگاهها نهادینه کنیم و شرایطی را فراهم کنیم تا مردم  بتوانند به راحتی نظرات خود را به ما منعکس نمایند.

در ادامه امرایی از دفتر امور استان ها و اقتدارنسب از بازرسان ارزیابی فضای عمومی اعزامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه موارد مهم ارزیابی شده طی بازرسی میدانی 5 روزه در ﭼﻬﺎرﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﻘﻮق شهروندی، ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ پرداخته و نقاط ضعف و قوت دستگاهها را بیان وازنحوه عملکرد دستگاهها ابراز رضایت کردند.

شایان ذکر است در پایان مدیران کل عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ارائه نقطه نظرات پیرامون مسائل تخصصی پرداختند.

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵
روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی |
کد خبر : ۱۵۴,۴۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید