با حکم دکتر ربیعی "مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین‎اجتماعی" منصوب شد

با حکم دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر علی حیدری به عنوان "مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین‎اجتماعی" منصوب شد.
با حکم دکتر ربیعی "مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین‎اجتماعی" منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است: با عنایت به ضرورت راهبری های منسجم و نظام مند سیاستهای رفاهی کشور و با توجه به تأکیدات مقام ریاست جمهوری نسبت به رفع فقر مطلق و اجرای نظام تأمین اجتماعی چند لایه که مستلزم تقویت جایگاه  شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و دبیرخانه مربوطه می باشد، به موجب این حکم و با حفظ سمت٬ به عنوان "مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین‎اجتماعی" منصوب می‎شوید ؛  تا در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی، به ویژه مواد ( 12 ) تا (15)  و تبصره ماده ( 16 ) آن، با هماهنگی و همکاری معاونت رفاه اجتماعی نسبت به انجام اولویت های ذیل اقدام نمایید :
1-    تقویت جایگاه دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و شوراهای تخصصی و راهبردی آن در جهت تحقق االزامات قانونی فوق الذکر و نیز تبصره "2" و بند "پ" ماده ( 57 ) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور .
2-    تمهید و تدبیر ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی  شایسته  برای دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین‎اجتماعی به منظور ایجاد زمینه ایفای وظایف محوله و کمک به فرآیند تدوین و اجرای سیاستهای رفاهی و نیز سیاستهای اجتماعی کشور.
3-    ایجاد زمینه ارتباط و تعامل علمی شورایعالی و توابع مربوطه و به ویژه دبیرخانه آن با صاحبنظران دانشگاهی، مراکز پژوهشی، شرکای اجتماعی، فعالان مدنی و حامیان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و گروه های ذینفع به منظور گفتمان سازی و جریان سازی مولفه های بنیادین  رفاه و تأمین اجتماعی و پیشبرد ماموریت های محوله .
4-    استفاده  نظام مند از ظرفیت های کارشناسی، مدیریتی، علمی، پژوهشی و رسانه ای وزارتخانه و توابع آن در جهت پیشبرد نقش ها و کارکردهای شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و نیز تبیین و تشریح مصوبات آن .
امیدوارم در انجام وظایف محوله با جلب همکاری و تشریک مساعی حوزه های مختلف وزارتخانه، موفق باشید .
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۴۷
کد خبر : ۹۴,۸۸۸