روزجهانی معلولین

پوستر هفته تعاون شهریور 1394

بیست و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران گروه های کارو واحد های نمونه

هشتمین جشنواره ملی تعاونی های برتر

بیست و پنجمین جشنواره ملی امتنان از کارگران ، گروه های کار و واحدهای نمونه کشوری

نهمین جشنواره تعاونی های برتر

بیست و ششمین جشنواره ملی امتنان از کارگران

هفته دولت