معاونت طرح و برنامه- دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

فرم سهام عدالت

آمار تعاونیهای سهام عدالت
نام شرکت تعاونی را وارد نمایید
فرمت تاریخ: yy/mm/dd تاریخ اولیه را وارد نمایید
فرمت تاریخ: yy/mm/dd تاریخ را وارد نمایید
تعداد افراد عضو شده در تعاونی
تعداد افراد عضو شده در تعاونی مرحله اول را وارد نمایید
تعداد افراد عضو شده در تعاونی مرحله دوم را وارد نمایید
تعداد افراد عضو شده در تعاونی مرحله سوم را وارد نمایید
تعداد افراد عضو شده در تعاونی مرحله چهارم را وارد نمایید
تعداد افراد عضو شده در تعاونی مرحله پنجم را وارد نمایید
تعداد برگه های سهام تحویل شده به اعضاء تعاونی
تعداد برگه های سهام تحویل شده مرحله اول را وارد نمایید
تعداد برگه های سهام تحویل شده مرحله دوم را وارد نمایید
تعداد برگه های سهام تحویل شده مرحله سوم را وارد نمایید
تعداد برگه های سهام تحویل شده مرحله چهارم را وارد نمایید
تعداد برگه های سهام تحویل شده مرحله پنجم را وارد نمایید


* = ضروری