عنوان خدمت: پاسخگویی به استعلامات بیمه ای                                          شناسه خدمت 19091033100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: استعلام وضعیت بیمه ای افراد

مدارک مورد نیاز:

کد ملی فرد

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

آنلاین

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

1- کد ملی فرد را وارد نموده

2- اطلاعات بیمه ای نمایش داده میشود

عنوان خدمت:شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی         شناسه خدمت 19041033101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: شناسایی و دهکبندی افراد، و پاسخ به استعلامات در خصوص وضعیت حمایتی افراد

مدارک مورد نیاز:

کارت مهارت فنی و حرفه ای

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

آنلاین

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

درخواست دستگاه مبنی بر وضعیت حمایتی فرد

بررسی اطلاعات موجود رسیدگی به اعتراض
اعلام نظر