سامانه جامع روابط کار

نظرسنجی

عنوان خدمت:  رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

شناسه خدمت : 19071038100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار در هیئت های تشخیص  و صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز: وتصویر قراردادکار متقاضی- دیگراسناد و مدارک مربوط به شکایت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

25 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

3 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت دادخواست توسط شاکی
  2. تشکیل هیئت تشخیص و رسیدگی به شکایت
  3. صدور رای و ابلاغ به شاکی
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

سامانه جامع روابط کار

نظرسنجی

عنوان خدمت:  رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

شناسه خدمت : 19071038101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار در هیئت های حل اختلاف و تجدید نظر در آرای صادره توسط هیئت های تشخیص و  صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز: تصویر قراردادکار متقاضی- دیگراسناد و مدارک مربوط به شکایت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

2 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت دادخواست توسط شاکی
  2. تشکیل هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت
  3. صدور رای و ابلاغ به شاکی
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)