سامانه جامع روابط کار

نظرسنجی

عنوان خدمت : رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص    شناسه خدمت 19071038100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار در هیئت های تشخیص  و صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز:   

- تصویر شناسنامه و کارت ملی   

- تصویر قراردادکار متقاضی

- دیگراسناد و مدارک مربوط به شکایت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

25-20 روز

ساعات ارائه خدمت:

3-2

تعداد بار مراجعه حضوری

3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

-  ثبت دادخواست توسط شاکی

- تشکیل هیئت تشخیص و رسیدگی به شکایت

- صدور رای و ابلاغ به شاکی

سامانه جامع روابط کار

نظرسنجی

عنوان خدمت: رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف    شناسه خدمت 19071038101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار در هیئت های تشخیص  و صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز:   

- تصویر شناسنامه و کارت ملی   

- تصویر قراردادکار متقاضی

- دیگراسناد و مدارک مربوط به شکایت

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز

ساعات ارائه خدمت:

3-2

تعداد بار مراجعه حضوری

2 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

-  ثبت دادخواست توسط شاکی

- تشکیل هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت

- صدور رای و ابلاغ به شاکی