ثبت و تشکیل تعاونی ها

سامانه تشکیل الکترونیکی تعاونی ها

نظرسنجی

عنوان خدمت: صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی ها                           شناسه خدمت 13071836100

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: اجرای تمهیدات لازم و پیگیری به منظور ثبت و تمدید مجوز فعالیت شرکت های تعاونی

مدارک مورد نیاز:  

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

گام اول - تکمیل فرم درخواست تشکیل تعاونی و تعیین نماینده تام الاختیار و تکمیل فرم کلیات طرح پیشنهادی و ارائه مدارک هیات موسس و ثبت اطلاعات و مدارک در سامانه تشکیل تعاونیها به آدرس ei.mcls.gov.ir برای بررسی و صدور موافقت نامه تشکیل تعاونی
گام دوم - افتتاح حساب و واریز حداقل 3/1 سرمایه اولیه شرکت و برگزاری اولین مجمع عمومی توسط هیات موسس و تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرسان و تعیین سمت هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل تعاونی توسط هیات مدیره منتخب گام سوم –ارسال مدارک تشکیل مجمع عمومی- صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره- اساسنامه مصوب- فهرست اعضا- گواهی سپرده سرمایه اولیه- مشخصات و سوابق مدیران به اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی آگهی تاسیس
گام چهارم - آگهی تاسیس– روزنامه رسمی

 

نظرسنجی

عنوان خدمت: ابطال مجوز تشکیل تعاونی                                         شناسه خدمت 13071836101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: زمانیکه تعاونی فعالیتش رو به اتمام است اقدام به انحلال آن می کنند.

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی –درخواست  تعاونی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 الی 2 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

4 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- ارسال درخواست انحلال

- تشکیل مجمع و بررسی وضعیت تعاونی

- بررسی مدارک و انطباق با قوانین و مقررات

- صدور گواهی انحلال

نظرسنجی

عنوان خدمت: صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی                          شناسه خدمت 13071836102

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: فرایندی که منجر به تشکیل و ثبت تعاونی اعتبار گروه شغلی با شماره ثبتی یکتا می گردد

مدارک مورد نیاز: طرح توجیهی مالی، فنی واقتصادی تعاونی و مدارک ثبتی و مالی تعاونی( بمنظور اجرای طرح های جدید و توسعه ای و سرمایه در گردش بنا به درخواست مکتوب تعاونی ) و اطلاعات موجود در سامانه کارا

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

درصورت تکمیل بودن مدارک، حداکثر 5 روز کاری

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

4 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- درخواست تشکیل تعاونی

- بررسی مدارک

- صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی

 

نظرسنجی

عنوان خدمت: ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی                            شناسه خدمت 13071836103

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: زمانیکه تعاونی فعالیتش رو به اتمام است اقدام به انحلال آن می کنند.

مدارک مورد نیاز:

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 الی 2 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

4 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- ارسال درخواست انحلال

- تشکیل مجمع و بررسی وضعیت تعاونی

- بررسی مدارک و انطباق با قوانین و مقررات

- صدور گواهی انحلال

سامانه تشکیل الکترونیکی تعاونی ها

نظرسنجی

عنوان خدمت: صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه ها                          شناسه خدمت 13071836104

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: اجرای تمهیدات لازم و پیگیری به منظور ثبت و تمدید مجوز فعالیت شرکت های تعاونی

مدارک مورد نیاز: برای تشکیل اتحادیه: هویتی سجلی اعضای هیات موسس- طرح توجیهی فنی و اقتصادی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

4 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- صدور موافقت نامه تشکیل ( مدت دار)

- بررسی مدارک و انطباق با قوانین و مقررات

- پذیرش و درخواست هیئت مؤسس و مدارک

- درخواست تشکیل اتحادیه

 

نظرسنجی

عنوان خدمت: ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه ها                                         شناسه خدمت 13071036105

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: زمانیکه اتحادیه فعالیتش رو به اتمام است اقدام به انحلال آن می کنند.

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی –درخواست اتاق تعاون و اتحادیه ها

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 الی 2 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- ارسال درخواست انحلال

- تشکیل مجمع و بررسی وضعیت اتحادیه

- بررسی مدارک و انطباق با قوانین و مقررات

- صدور گواهی انحلال اتحادیه