نظرسنجی

عنوان خدمت: ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون                            شناسه خدمت 13071846100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

مدارک مورد نیاز:

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 هفته

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

2 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- ثبت درخواست استفاده از محصول توسط شرکت تعاونی به اداره کل استان

- بررسی درخواست توسط کارشناس مریوطه

- ارائه خدمت

نظرسنجی

عنوان خدمت: حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون                            شناسه خدمت 13071846101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: کمک وحمایت به انجام پایان نامه های دانشگاهی در حوزه های کارشناسی ارشد و دکتری

مدارک مورد نیاز: مدارک اعتبار دانشجویی – پروپوزال با تایید دانشگاه مبنی بر تز کارشناسی ارشد یادکتری – قرارداد انفرادی یا بر اساس توافق وزارت با دانشگاه – ورود به کارگروه پژوهش وزارت متبوع وتایید وبررسی های فرآیندی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

براساس پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به طور متوسط 1.5- 1 سال 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

بسته به مورد کار ها وارجاعات به کارگروه حدود 3 بار برای هر مورد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

متوسط 40 میلیون ریال به هر پایان نامه به صورت انفرادی و50 میلیون ریال در انعقاد قرارداد با دانشگاه در سال 1397


نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- اعلام وفراخوان اولویت ها به استانها ودانشگاه ها وحوزه های تعاون

- فرآیند درخواست دانشجو وثبت عنوان

- فرآیند بررسی پروپوزال با عامل دانشگاه ووزارت توسط مجری

- فرآیند اتمام کار وارائه طرح نهایی وتسویه حساب