عنوان خدمت:  صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

شناسه خدمت : 10011034100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: م: صدور یا تمدید پروانه کار جهت اتباع خارجی موافقت با  صدور یا تمدید پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

- مدارک هویتی

- تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

20 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما( برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد
 2. استعلام از مراجع ذیصلاح
 3. تحویل پروانه کار
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ابطال پروانه کار اتباع خارجی

شناسه خدمت : 10011034101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: موافقت با ابطال پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد

مدارک مورد نیاز:

- یک برگ مفاسا حساب مالیاتی

- تحویل اصل پروانه کار

- تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما( برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد
 2. ارائه اصل پروانه کار

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

شناسه خدمت : 10011034102

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: م: صدور یا تمدید روادید کار جهت اتباع خارجی موافقت با  صدور یا تمدید روادید کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

- درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز

- تکمیل سه نسخه فرمهای مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی

-تکمیل فرمهای  اطلاعات مربوط به کارفرمایان

- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس ویا آخرین تغییرات ویا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز

-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یایکی از استانداریهای کشور وهمچنین تصویر سند ازدواج وشناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی میباشند.

-کپی  واصل گذرنامه اتباع خارج ی ویا کارت شناسایی معتبر(کارت ویا دفترچه پناهندگی معتبر)

-سه قطعه عکس 3*4مربوط به تبعه
-تصویر مدک تحصیلی ویا تجربی ترجمه شده
 تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

20 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما( برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد
 2. استعلام از مراجع ذیصلاح
 3. تحویل روادید کار
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی

شناسه خدمت : 10011034104

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: م: صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع خارجی موافقت با  صدور یا تمدید کارت کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

- فرم اطلاعات تکمیلی،اطلاعات فردی،اطلاعات شغلی،کپی گذرنامه که مهرروادیدورودباحق کاردرآن درج گردیده است.

- نامه درخواست کارفرمابرای صدورپروانه کار

- مدارک موردنیازدیگربراساس شغل تبعه درخواست میشود.

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

20 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما( برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد
 2. استعلام از مراجع ذیصلاح
 3. تحویل روادید کار
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ابطال کارت کار اتباع خارجی

شناسه خدمت : 10011034105

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: موافقت با ابطال کارت کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد

مدارک مورد نیاز:

- تحویل مستندات درخواست کارفرما

- تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما( برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد
 2. ارائه اصل کارت کار
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ابطال روادید کار اتباع خارجی

شناسه خدمت : 10011034103

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: موافقت با ابطال روادید کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد

مدارک مورد نیاز:

- تحویل اصل روادید کار

- تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. درخواست کتبی کارفرما با درج کد شناسایی تبعه و کد شناسایی کارفرما( برای بخش پروژه قید شماره چارت سازمانی تبعه ضروری می باشد
 2. استعلام از مراجع ذیصلاح
 3. ارائه اصل روادید کار
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)