نظرسنجی

عنوان خدمت : بازرسی دوره ای و موردی حسن اجرای قانون کار    شناسه خدمت 13041043100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: انجام بازرسی از کارگاه طبق جدول زمانبندی جهت بررسی حسن اجرای قانون کار ویا بازرسی موردی با توجه به درخواست بازرسی از سوی مراجع قضایی و یا واحد های روابط کار

مدارک مورد نیاز:  

- کارت بازرس کار

- نامه مراجع قضایی و انتظامی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

3-2

تعداد بار مراجعه حضوری

1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

- مراجعه به کارگاه جهت بازرسی

- مشاهده مغایرت حسن اجرای قانون کار

- ارایه ابلاغیه رفع نقص به کارفرما و تهیه گزارش

 

نظرسنجی

عنوان خدمت : بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح    شناسه خدمت 13041043101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: انجام بازرسی از کارگاه جهت مشخص کردن وضعیت اتباع شاغل در کارگاه و معرفی نمودن کارفرمایان متخلف به مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز:  

- کارت بازرس کار

- نامه مراجع قضایی و انتظامی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

3-2

تعداد بار مراجعه حضوری

1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

- مراجعه به کارگاه جهت بازرسی

- مشاهده اتباع بیگانه و ارایه برگ جریمه به کارفرما

- پرداخت جریمه توسط کارفرما و صدور منع تعقیب کارفرما