عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی )حضوری- مجازی- دریایی )

شناسه خدمت : 13011040100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی )حضوری- مجازی- دریایی(

مدارک مورد نیاز:

عکس پرسنلی، کد ملی ، تاریخ تولد ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کار پایان خدمت یا معافیت پزشکی(برادران)، تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان شخصیت حقوقی، تصویر مستندات شغلی، تصویر تکمیل شده پرسشنامه متقاضی ایجاد کاریابی، تصویر صفحه مشخصات گذرنامه، تصویر گواهی عدم سوء پیشینه، طرح توجیهی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ثبت نام اولیه در سامانه و احراز هویت و تائید
 2. بررسی و اعلام نظر استان
 3. صدور مجوز

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

شناسه خدمت : 13011040101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. بررسی مجوز
 2. دریافت شکایت از متقاضیان کار
 3. بررسی آماری ثبت اطلاعات متقاضیان کار
 4. بررسی توسط هیات بازرسی
 5. ابطال مجوز

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

سامانه مجوز کاریابی های داخلی و خارجی

نظرسنجی

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

شناسه خدمت : 13011040102

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

مدارک مورد نیاز:

عکس پرسنلی، کد ملی ، تاریخ تولد ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کار پایان خدمت یا معافیت پزشکی(برادران)، تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان شخصیت حقوقی، تصویر مستندات شغلی، تصویر تکمیل شده پرسشنامه متقاضی ایجاد کاریابی، تصویر صفحه مشخصات گذرنامه، تصویر گواهی عدم سوء پیشینه، طرح توجیهی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ثبت نام اولیه در سامانه و احراز هویت و تائید
 2. بررسی و اعلام نظر استان
 3. بررسی و اعلام نظر ستاد (هیات 7 نفره)
 4. صدور مجوز

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی خارجی

شناسه خدمت : 13011040103

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ابطال مجوز کاریابی های عیر دولتی خارجی

مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. بررسی مجوز
 2. دریافت شکایت از متقاضیان کار
 3. بررسی آماری ثبت اطلاعات متقاضیان کار
 4. بررسی توسط هیات بازرسی
 5. ابطال مجوز

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

سامانهجامع روابط کار

نظرسنجی

عنوان خدمت:  ارائه معرفی نامه به کاریابیها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

شناسه خدمت : 19051040104

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: دارائه معرفی نامه به کاریابیها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

مدارک مورد نیاز: شناسنامه،کارت ملی،مستندات لازم

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

7 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  https://prkar.mcls.gov.ir/

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ارایه تقاضا توسط متقاضی
 2. بررسی و ارجاع به تامین اجتماعی
 3. بررسی و تعیین مقرری
 4. ارسال به بانک جهت پرداخت

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)