عنوان خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی     شناسه خدمت 13011040100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی )حضوری- مجازی- دریایی(

مدارک مورد نیاز:

عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی(برادران)، تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان شخصیت حقوقی، تصویر مستندات شغلی، تصویر تکمیل شده پرسشنامه متقاضی ایجاد کاریابی داخلی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

ثبت نام متقاضی کاریابی

بررسی مدارک در هیات استانی

تهیه مکان مناسب

صدور مجوز

 

عنوان خدمت: ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی  داخلی    شناسه خدمت 13011040101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: دفاتر مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی بنا به گزارش عملکردی که به کمیته های استانی ارسال می شود، در صورت عدم رعایت مفاد تعهد نامه و مقررات مربوطه، ابطال مجوز صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

گزارش عملکرد، دریافت شکایت از مراجعین، گزارش هیات بازرسی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

ررسی مجوز

بررسی عملکرد (دریافت شکایت، عملکرد کاریابی و هیات بازرسی)

ابطال مجوز

 

 

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

عنوان خدمت: لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی          شناسه خدمت 18041040105

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

 

شرح خدمت: لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی        
مدارک مورد نیاز: عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی(برادران)، تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان شخصیت حقوقی، تصویر مستندات شغلی، تصویر تکمیل شده پرسشنامه متقاضی ایجاد کاریابی داخلی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 هفته

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

نحوه دسترسی به خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس

  تلفن همراه

پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

سامانه مجوز کاریابی های داخلی و خارجی

نظرسنجی

عنوان خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی     شناسه خدمت 1301104010

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

مدارک مورد نیاز:

عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی ، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کار پایان خدمت یا معافیت پزشکی(برادران)، تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان شخصیت حقوقی، تصویر مستندات شغلی، تصویر تکمیل شده پرسشنامه متقاضی ایجاد کاریابی، تصویر صفحه مشخصات گذرنامه، تصویر گواهی عدم سوء پیشینه، طرح توجیهی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

ثبت نام متقاضی ایجاد کاریابی

بررسی مدارک در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها

صدور مجوز

 

عنوان خدمت: اابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی خارجی     شناسه خدمت 13011040103

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ابطال مجوز کاریابی های عیر دولتی خارجی

مدارک مورد نیاز:

گزارش عملکرد، دریافت شکایت از مراجعین، گزارش هیات بازرسی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

بررسی مجوز

بررسی عملکرد (دریافت شکایت، عملکرد کاریابی و هیات بازرسی)

ابطال مجوز