عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

شناسه خدمت : 13011035101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: به استناد مواد 13،85 و91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و به منظور وحدت رویه در تشکیل پرونده ها و ایجاد بانک اطلاعاتی و جلوگیری از اتلاف زمان سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور راه اندازی  و به مورد اجرا گذاشته  شد

مدارک مورد نیاز: نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر مشخصات مدیر عامل مشخصات شرکت مشخصات قراردادهای چهارساله اخیر لیست تجهیزات حفاظت ایمنی آخرین لیست بیمه کارگاه گواهینامه های آموزشی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ثبت نام و ارسال مدارک
 2. بررسی مدارک و بازدید محل شرکت
 3.  صدور گواهینامه
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

شناسه خدمت : 13011035100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: بدر راستای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در راستای حمایت از کارگران شاغل در شرکتهای خدماتی و اجرای صحیح تصویب نامه هیئت وزیران(84515/ت 34613 هـ مورخ 15/12/84)

مدارک مورد نیاز: درخواست اولیه

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://prkar.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس  2500

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ارایه درخواست تایید صلاحیت از سوی شرکت و تشکیل پرونده
 2. انجام بازرسی از دفتر شرکت توسط بازرس انجمن و ارایه گزارش
 3. طرح پرونده در کمیته استانی
 4. تایید صلاحیت و صدور گواهینامه

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

شناسه خدمت : 13011035102

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: جهت توسعه فعالیتهای کارآفرینانه با توجه به مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی کشور و افزایش سهم فعالیتهای کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی سرانه لازم است تا  ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیتهای کارآفرینانه، فضای کسب و کار و تولید  ایجاد گردد. برهمین اساس مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی تاسیس می گردند.

مدارک مورد نیاز:

- ارائه طرح و مدل کسب و کار مرکز مشاوره متناسب با زمینه های فعالیت مورد تقاضا

- ارائه مشخصات تمامی اعضای کادر فنی مراکز مشاوره مطابق با ماده 6 دستورالعمل

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https:// moka.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir/

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ثبت درخواست صدور مجوز
 2. بررسی مدارک در دبیرخانه هیات فنی استان
 3. بررسی مدارک در هیات فنی استان
 4. صدور مجوز
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)

عنوان خدمت:  ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

شناسه خدمت : 13011035103

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: دفاتر مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی بنا به گزارش عملکردی که به کمیته های استانی ارسال می شود، در صورت عدم رعایت مفاد تعهد نامه و مقررات مربوطه، ابطال مجوز صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

گزارش عملکر مرکز مشاوره

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

1 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی https://moka.mcls.gov.ir  

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 1. ارائه گزارش عملکرد
 2. بررسی گزارش عملکرد
 3. ابطال مجوز

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)
ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی صدور مجوز دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

عنوان خدمت:  صدور یا تمدید مجوز دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: ببه استناد ماده (49) قانون کار و آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

مدارک مورد نیاز:

برای صدور مجوز :گواهی عدم سوء پیشینه- عدم اعتیاد-تصویر شناسنامه و کارت ملی-تصویر کارت پایان خدمت- تصویر مدرک تحصیلی مدارک و سوابق تجربی موثر در زمینه طبقه بندی مشاغل یک قطعه عکس

برای تمدید مجوز :مفاصاحساب مالیاتی یک قطعه عکس

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

برای صدور مجوز حداقل17 ماه پس از ارائه درخواست و طی مراحل اداری

برای تمدید مجوز حداقل 5 ماه پس از ارائه درخواست و طی مراحل اداری

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

در صورت راه اندازی سامانه روابط کار 0 مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

رایگان

---

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

- ثبت نام و ارسال مدارک

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)