نظرسنجی

عنوان خدمت:صدور یا تمدید مجوز تشکلهای کارگری وکارفرمایی                                      شناسه خدمت 13011037100

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ثبت و صدور تشکلهای کارگری ، کارفرمایی - تمدید اعتبار تشکلهای کارگری ، کارفرمایی

مدارک مورد نیاز:

صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی ، اساسنامه مصوب مجمع ، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 الی 2 ماه برای ثبت و تشکیل و برگزاری اولین مجمع

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

سه بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 


 

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی

   پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

   - انتخاب فرم کارگری کارفرمایی و ورود اطلاعات

     - بررسی فرم توسط اداره

      -  دریافت کد رهگیری و اعلام زمان و مکان مراجعه

     - مراجعه متقاضی و ارائه مدارک

      - دریافت مدارک توسط واحد مربوطه

 

نظرسنجی

عنوان خدمت:نظارت بر عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی                شناسه خدمت 13011037101

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: نظارت بر عملکرد تشکل ها – نظارت بر کارمجمع عمومی نوبت های مختلف

مدارک مورد نیاز:

صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی ، اساسنامه مصوب مجمع ، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 الی 2 ماه برای ثبت و تشکیل و برگزاری اولین مجمع

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

چهار بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 


 

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی

   پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

   - انتخاب فرم کارگری کارفرمایی و ورود اطلاعات

     - بررسی فرم توسط اداره

      -  دریافت کد رهگیری و اعلام زمان و مکان مراجعه

     - مراجعه متقاضی و ارائه مدارک

      - دریافت مدارک توسط واحد مربوطه